Informateur voor de formatie

Zoals Tjeerd van der Zwan al op Twitter zei; Openbare coalitievergadering. De burger moet zien wat er gebeurt. Al denk ik niet dat iedereen open en eerlijk is op zo’n politieke avond. Maar de proef op de som genomen en aanwezig geweest op deze politieke avond.

Ik was laat uit het werk in Drachten en mem had in de middag al gebeld of ik ook bij hen wilde eten. Natuurlijk wil ik dat. Nergens zo lekker als bij mem natuurlijk. Daarna gezellig natafelen. Dus ik was 5 minuten te laat op de openbare avond van de politieke formatie.

Publieke tribune was al vol en een sta plaatsje aan de zijkant was nog net haalbaar. Gelukkig kwam Jan al snel met koffie en een stoel. Ik zit! Kom maar op met dat vuurwerk wat politiek heet. Ga maar openbaar bekvechten over de verdeling van het pluche.

Ik zag Jan Jelle van Waldnet zitten, Ymca en Hielke Jan. Volgens twitter moest Romke er ook zijn, maar niet gezien. Aafke zat vooraan, naast oud wethouder Hieke.

EN LOS!!!

Vanuit de rechter hoek komt VVD’er Durk Pool en zegt dat het hem weinig uitmaakt wie de derde partij wordt, maar dat de FNP en het CDA moet regeren. Zijn partij wil heus wel meedoen.

De GBA zegt bij monde van Max de Haan dat het voor hem duidelijk is dat zij samen met de FNP in het regeer moet. Welke partij hij er nog meer bij wilde hebben, ben ik vergeten.

Het CDA probeert eerst met FNP en CU eruit te komen. Maar mij lijkt dit eigenlijk geen optie voor het CDA.

Sjon Stellinga was resoluut. Zijn partij zou niet meedoen in een nieuwe coalitie. De kiezer was duidelijk, voor hen geen plaats in de herberg. Let wel, NIEUWE coalitie. Over de oude ingeslagen weg had hij het niet.

Tot zover de mogelijkheden en weinig vuurwerk. Volgende punt, de informateur. Hij die de mogelijkheden bekijkt tussen de partijen op grond van de verschillende partijprogramma’s.

CDA wilde een informateur van CDA huize maar dan extern vanuit de gemeente met wel interesse voor deze gemeente. Niks mis mee, want het CDA is de grootste partij en heeft dit aan te geven.

Maar de FNP ziet het anders! Twee informateurs, één van CDA huizen en één van FNP huize. Pathstelling zou je zeggen, maar niks is minder waar. Aan het eind willen GBA, VVD en FNP twee informateurs en CDA, PvdA en CU één informateur. Er wordt nog enigszins heen en weer gesproken, maar aan het eind komt er één informateur waarmee wel iedereen het eens moet wezen. Lees dus CDA en FNP.

Kortom, de FNP heeft een eerste nederlaag in dit verhaal. De poppenkast gaat verder. Er is van alles gezegd, maar ook weer niet.

Mijn stelling is na een avondje hoor en wederhoor de volgende: Aan het eind van het verhaal zitten de volgende partijen op het pluche: CDA, PvdA en CU. Want we weten allemaal wel dat het oude zeer pas wegebt als de laatste grijze man ook vertrekt uit de gemeenteraad. Het is zoals het is. CDA en PvdA gaan nooit weer samen regeren met Marten van der Veen, ondanks zijn jarenlange of misschien wel juist vanwege zijn jarenlange politieke ervaring.

Namens uw politiek journalist en zoals er op twitter al werd gezegd: De Frits Wester uit Buitenpost.

Proost, ik neem een slaapmutsje van Sonnema.

Tags: , , , , ,

3 Responses to “Informateur voor de formatie”

 1. Tjibbe Says:

  Goeie analyse, ik hie nei juster itselde byld

 2. Melle Kloosterman Says:

  ———– Persbericht gemeente Achtkarspelen ——–

  Coalitieonderhandelingen Achtkarspelen gestart

  In de raadzaal van de gemeente Achtkarspelen in Buitenpost is maandagavond 8 maart gestart met de coalitieonderhandelingen tijdens een openbare bijeenkomst. Belangrijkste vraag op deze eerste bijeenkomst in de informatieve fase was: Welke coalities moeten onderzocht worden? Aan het einde van de avond concludeerde voorzitter Jan Lammers dat CDA en FNP de onderhandelingen zullen starten. Pas wanneer zij vaststellen dat ze samen verder kunnen, wordt er een derde partij bij gezocht. PvdA heeft aangegeven dat zij, in verband met hun geloofwaardigheid, geen deel uit wil maken van een coalitie met CDA en FNP.

  Partijen hebben afgesproken dat er een externe informateur van CDA-huize benoemd wordt. Een persoon die geen binding heeft met de gemeentelijke politiek in Achtkarspelen, maar die de gemeente wel goed kent.
  Ook zijn er afspraken gemaakt over de vervolgprocedure. Partijen willen dat het coalitievormingsproces zo openbaar mogelijk plaatsvindt. Bij eventuele besloten bijeenkomsten (bijvoorbeeld daar waar het gaat over personen) worden de verslagen zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt. Alle verslagen van de bijeenkomst zijn te lezen op onze website.

 3. Melle Kloosterman Says:

  Conceptverslag openbare bijeenkomst onderhandelaars van de gekozen partijen in
  de raad van Achtkarspelen aangaande de coalitievorming d.d. 8 maart 2010 in de
  raadzaal.
  Aanvang: 19.30 uur.
  Aanwezig namens de partijen:
  CDA : dhr. S. Miedema, mevr. T. Krol-Buma
  FNP : dhr. M. van der Veen, dhr. S. Groenhof
  PvdA : dhr. J. Stellinga, mevr. G. Postma
  CU : dhr. K. Antuma, dhr. A. Keizer
  GBA : dhr. M. de Haan, dhr. H. de Jong
  VVD : dhr. D. Pool, mevr. J.R. Kingma-Gardenier
  1. Opening
  De heer J. Lammers opent de vergadering en heet de alle aanwezigen van harte welkom. De
  voorzitter constateert dat er acht punten op de agenda staan, maar dat het eigenlijk draait
  om punt 5, de betekenis van de uitslag voor de samenstelling van het college.
  2. Analyse verkiezingsuitslag in relatie tot de betekenis voor het gemeentelijk
  beleid (moet het beleid voortgezet worden of moet het roer volledig om?)
  De heer Lammers vraagt iedere fractie om een reactie te geven op de verkiezingsuitslag.
  VVD: De kiezer heeft een duidelijk signaal afgegeven: er hebben drie partijen gewonnen en
  drie partijen hebben verloren. Dit is niet helemaal naar voren gekomen in de verdeling van
  de zetels. Er moeten conclusies getrokken worden uit het signaal van de kiezer.
  GBA: De uitslag is duidelijk: de drie collegepartijen hebben fors verloren, de
  oppositiepartijen hebben gewonnen, met de GBA als grote winnaar. De kiezers waren niet
  tevreden en het roer moet om. De financiële situatie zal de komende vier jaar veel minder
  rooskleurig zijn, wat betekent dat er minder geld te besteden zal zijn en er dus anders
  geregeerd zal moeten worden.
  CU: De opkomst is lager geweest, wat ook gevolgen heeft voor de verdeling van de zetels.
  Dit is teleurstellend, de democratie heeft een stukje verloren. De CU wil graag een bijdrage
  leveren de komende vier jaar. Het financiële fundament is nog goed, maar dit moet ook zo
  blijven.
  PvdA: De lage opkomst was een teleurstelling. De PvdA is in zetels gehalveerd en de FNP is
  de tweede partij geworden. Er moet een werkbare meerderheid komen met drie partijen.
  FNP: De PvdA en het CDA hebben verloren, maar het CDA kon de zetels behouden. De
  teruglopende inkomsten van de gemeente vragen om een ander beleid en hebben ook
  invloed op de coalitievorming. Het college zal breed gedragen moeten worden door de raad.
  CDA: De coalitie heeft verloren en de oppositie heeft gewonnen, op de CU na. De PvdA heeft
  fors verloren, maar dat was in heel Nederland het geval. De PvdA heeft het de afgelopen
  vier jaar in Achtkarspelen gewoon goed gedaan. De bezuinigingen voor de komende jaren
  zorgen er voor dat het roer om moet.
  3. Gelegenheid fracties om elkaar kort te bevragen
  4. Bespreking overdrachtsdocument per fractie
  Deze punten worden samen behandeld. De voorzitter vraagt of er vragen zijn over het
  overdrachtsdocument. Deze zijn er niet en besloten wordt dat er doorgegaan wordt naar
  punt 5.
  5. Wat is de betekenis van de uitslag: welke coalities moeten onderzocht worden?
  De heer Lammers vraagt iedere fractie welke coalitiemogelijkheden onderzocht moeten
  worden.
  VVD: Het CDA en de FNP moeten een derde partner voor de coalitie uitzoeken op basis van
  de programma’s.
  GBA: Coalities met elf of twaalf zetels zijn te krap, dus de coalitie CDA, FNP en GBA moet
  onderzocht worden.
  CU: Het is verstandig dat de grootste partijen het voortouw nemen: het CDA en de FNP. De
  CU is graag bereid om deel te nemen.
  PvdA: De coalitie CDA, FNP en CU zal onderzocht moeten worden. De derde partij bij het
  CDA en de FNP zal niet de PvdA zijn. Deze derde partij moet gezocht worden bij GBA en CU
  en de PvdA heeft een voorkeur voor de CU.
  FNP: Het CDA en de FNP zullen samen moeten onderzoeken welke partij het beste als
  coalitiepartner zal passen.
  CDA: Het CDA vindt dat een coalitie tussen het CDA, FNP en CU onderzocht moet worden,
  mede door de verkiezingsuitslag en de lijstverbinding, die het CDA had met de CU.
  6. Conclusie
  De voorzitter concludeert dat het CDA en de FNP de onderhandelingen zullen starten en als
  zij het eens worden zal er een derde partij bij gezocht worden.
  7. Vervolgstappen
  Informateur
  De voorzitter geeft aan dat het CDA graag een informateur aan wil stellen met het volgende
  profiel: van CDA-huize, geen binding met de gemeentelijke politiek in Achtkarspelen, maar
  die de gemeente wel goed kent.
  FNP: Wil graag twee informateurs aanstellen: één van CDA- en één van FNP-huize.
  PvdA: Geeft de voorkeur aan één informateur.
  CU: Ondersteunt het voorstel van de voorzitter om één informateur te benoemen.
  VVD: Steunt het voorstel van de FNP om twee informateurs aan te stellen.
  GBA: Geeft de voorkeur aan een onafhankelijke informateur, maar ziet ook in dat dit
  waarschijnlijk moeilijk zal gaan worden. De fractie steunt het voorstel van de FNP om twee
  informateurs aan te stellen.
  Het profiel voor een te benoemen informateur wordt vervolgens als volgt vastgesteld: er zal
  een informateur benoemd worden van CDA-huize, die niet is verbonden aan de lokale
  politiek in Achtkarspelen.
  CDA en FNP overleggen nader over de persoon van de informateur.
  Openbaarheid van de coalitieonderhandelingsbijeenkomsten
  PvdA: Geeft de voorkeur aan zoveel mogelijk openbare bijeenkomsten. Wanneer er over
  mensen gesproken moet worden, moeten het besloten bijeenkomsten worden.
  CDA: Als het functioneel is, moet het zoveel mogelijk in de openbaarheid gebeuren. Daar
  waar het niet functioneel is, moet het besloten blijven. De verslagen van de besloten
  bijeenkomsten moeten zo spoedig mogelijk op internet geplaatst worden, zodat het hele
  proces zoveel mogelijk door een ieder gevolgd kan worden.
  VVD: Wat openbaar kan, moet openbaar gebeuren.
  FNP: Er moet zoveel mogelijk openbaar gebeuren, maar dat kan niet bij alle
  onderhandelingen.
  CU: Kan zich vinden in een zo openbaar mogelijk proces. Zodra het over mensen gaat, dan
  moeten het besloten bijeenkomsten worden. De onderhandelingen kunnen in de
  openbaarheid plaatsvinden.
  GBA: Wat openbaar kan, moet openbaar gebeuren. De onderhandelingen kunnen openbaar.
  Als het over mensen gaat, moet het besloten gebeuren.
  De heer Miedema zegt dat de informateur ook een rol kan spelen in de beoordeling van de
  openbaarheid van de bijeenkomsten. De PvdA sluit zich hierbij aan.
  FNP geeft aan dat de informateur zich moet aansluiten bij wat partijen afspreken.
  De voorzitter concludeert dat het punt ‘openbaarheid van de bijeenkomsten’ meegenomen
  zal worden naar de informateur. De partijen willen dat het coalitievormingsproces zo
  openbaar als mogelijk plaats zal vinden.
  Afspraken betreffende de volgende bijeenkomst zullen via de mail gemaakt worden.
  8. Sluiting
  De voorzitter sluit de bijeenkomst om 20.14 uur.

Leave a Reply